L’Associació Valor Educatiu (en endavant, AVE), vol posa a l’abast dels consumidors/es i usuaris/ àries del lloc web www.valoreducatiu.org el coneixement de la política de Protecció de Dades de caràcter personal.

L’accés al lloc web no necessita un registre previ, en tot cas és el propi usuari/ària que amb la seva navegació accepta íntegrament la mateixa.

Cal saber que l’usuari/ària té la total llibertat i voluntarierat de facilitar les seves dades personals necessàries per a la prestació de serveis i/o, per a la venda de productes, la resposta a consultes, el registre i/o l’emplenament de qualsevol dels nostres formularis en línia.

Introducció

La política de privacitat de AVE funciona d’acord amb la normativa del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, en endavant RGPD).

Responsable

Hi ha una persona que es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades. La seva funció comprèn protegir les dades personals que l’usuari/ària ha proporcionat a AVE.

Si l’usuari/ària té qualsevol dubte, consulta, petició o suggerència, pot escriure un correu electrònic a: valoreducatiu@gmail.com.

AVE es regeix segons la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions (DOG 2423, d’1 de juliol) i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

El lloc web i adreces URL derivades de www.valoreducatiu.org (en endavant, lloc web) són responsabilitat d’AVE i, la informació que s’hi pot recaptar s’incorpora en els sistemes de tractament propis.

Identitat: Associació Valor Educatiu

CIF: G01770197

Dir. postal: Carrer Mas Falgàs, 2-6, 2n Pis, Despatx 6A, 17180, Vilablareix (Girona)

Telèfon: 620 66 38 30

Correu electrònic: valoreducatiu@gmail.com

Delegat de Protecció de Dades: valoreducatiu@gmail.com

Limitació de responsabilitat

AVE és responsable únicament de la informació que obté amb prèvia sol·licitud dels usuaris del seu lloc web.

AVE no es fa responsable de la informació personal que de manera eventual es pugui transmetre o facilitar mitjançant qualsevol altre mecanisme.

Transparència

AVE és una Associació que proporciona informació transparent, concisa i verdadera. Utilitza un llenguatge clar i senzill en totes les seves vessants; condicions de tractament de dades i, respostes a l’exercici dels seus drets.

Tractament i conservació de les dades personals

AVE té l’objectiu d’oferir eines educatives i pedagògiques per facilitar i col·laborar en la tasca docent. Per això, les dades personals que els usuaris i les usuàries proporcionin al lloc web es faran servir exclusivament per gestionar les seves inscripcions i, per fer-los arribar informació sobre els serveis que ofereix la mateixa.

El tractament de dades indicat es basa en l’existència d’un interès legítim, entenent que com a interessats/des en els serveis d’AVE, els usuaris/àries donen el seu consentiment pel que fa al tractament de les seves dades personals i a l’ús de cookies en el lloc web.

Aquest fet, implica les següents premises:

  1. AVE conservarà les dades dels usuaris/àries mentre tingui el constentiment dels mateixos/es i, en els casos en què AVE estigui obligada legalment a fer-ho.
  2. Segons els drets que otorga la normativa vigent en protecció de dades, els usuaris/àries podran dirigir-se a l’Associació per presentar la reclamació que considerin oportuna, així com per exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO) del tractament de les dades de caràcter Quan un usuari vulgui deixar d’estar en els fitxers de l’Associació, ho comunicarà i, en aquell mateix moment, s’eliminaran totes les dades que no siguin estrictament necessàries per completar les gestions administratives i acadèmiques dels cursos que hagi realitzat l’usuari/ària.

Totes les dades són desades i emmagatzemades en els servidors de la pròpia AVE.

Quan un usuari/ària accedeix al lloc web, està acceptant la política de privacitat del mateix. Per això es recomana accedir a la informació, llegir-la, acceptar-la i complir-la abans d’accedir als continguts del lloc web o bé, contractar qualsevol servei ofert per AVE.

L’usuari/ària ha de saber i conèixer que la navegació pel lloc web comporta la recollida i tractament de les seves dades. Per aquest motiu, AVE es compromet a actualitzar (en aquesta mateixa pàgina) els canvis que s’efectuïn en la política de privacitat, així com a comunicar-ho en qualsevol altre lloc que consideri apropiat.

En cap cas AVE cedirà les dades personals a cap altre usuari/ària, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Drets dels interessats/des

AVE segueix l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), a partir del qual es compromet a utilitzar les mesures apropiades i necessàries per garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades de l’usuari/ària tenint en compte els riscos que acompanyen el seu tractament.

En cas que un usuari/ària introdueixi dades que no corresponen a les seves (facilita dades de tercers), seran aquests últims els responsables de les seves dades de caràcter personal i, els que hauran d’adoptar les mesures necessàries, descrites anteriorment, eximint a l’entitat de qualsevol responsabilitat.

Drets ARCO

Segons el capítol 3 del RGPD, totes les persones poden exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO) amb relació a les seves dades personals.

D’aquesta manera, les entitats estan obligades a garantir el compliment d’aquests drets, proporcionant a l’usuari/ària un canal de comunicació d’atencio a l’alumnat. En el cas d’AVE, l’alumna ha d’escriure un correu electrònic a: valoreducatiu@gmail.com notificant qualsevol d’aquests drets:

  • Dret d’Accés: consulta de les dades personals incloses en els fitxers d’AVE.
  • Dret de Rectificació: modificació de les dades personals si són errònies.
  • Dret de Cancel·lació o supressió: suprimir les dades personals dels fitxers d’AVE.
  • Dret d’Oposició: oposició al tractament de les dades personals per part d’AVE, sempre que hi hagi un motiu legítim i fonamentat per fer-ho.

L’usuari/ària està obligat a proporcionar dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades i, es fa càrrec de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació a AVE i a tercers.

Consentiment per al compliment de la LSSI-CE

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), AVE sol·licitarà a l’usuari/ària el seu consentiment exprés (i aquest, si així ho vol, l’hi otorgarà) per poder fer ús de les seves dades personals. La finalitat d’aquest ús és únicament enviar-li informació sobre el lloc web i les diverses ofertes i promocions que tenim.

L’usuari/ària podrà eliminar, en qualsevol moment, el consentiment per rebre notificacions comercials.

AVE té el compromís i la responsabilitat d’oferir un ellaç (disposat en cadascuna de les comunicacions comercials) mitjançant el qual l’usuari/ària podrà eliminar el consentiment per rebre aquest tipus de notificacions.

AVE aposta per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals dels usuari/àries que en formen part. Per això, ha treballat per obtenir els nivells de seguretat requerits, segons la normativa de Protecció de Dades Personals.