Metodologia

Docents

Totes les nostres docents són expertes en l’àmbit de l’educació i, en particular, expertes en el curs formatiu que imparteixen.
Per això, en la nostra proposta formativa, cal destacar el paper de la docent com a experta en la matèria i, alhora, facilitadora i transmissora de la informació; tant en el contingut com en la correcció de les tasques.
Seguint els nostres valors i la nostra passió per ensenyar, el professorat titulat deixen de ser unes simples transmissores de coneixements i continguts i es converteixen en facilitadores de l’aprenentatge mitjançant la informació proporcionada, la correcció de les activitats avaluatives, en cadascun dels mòduls formatius.
El professorat és expert en guiar i orientar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i facilitar el coneixement i la informació per generar un aprenentatge significatiu des de la mateixa pràctica.
Per tant, el professorat actua com a acompanyant en el procés d’aprenentatge de l’alumnat i facilita els recursos i les estratègies necessàries que ajuden a l’alumnat a desenvolupar un procés d’aprenentatge significatiu propi.

Pla d’avaluació

Els cursos formatius d’AVE es basen en el model d’avaluació continuada que es realitza al llarg de tot el curs.
S’avalua el treball desenvolupat al llarg de cadascun dels mòduls formatius tenint en compte dos pilars fonamentals del nostre mètode d’avaluació:

  • Avaluació formativa

L’alumnat ha de realitzar diverses tasques que permet conèixer el desenvolupament de l’acció d’aquest i donar la informació i el suport necessari per seguir el curs i obtenir els aprenentatges significatius desitjats.

  • Avaluació sumativa

El mètode d’avaluació permet a l’alumnat adquirir coneixements de manera progressiva i regular per tal de finalitzar el curs amb els recursos i les eines necessàries per posar en pràctica a l’aula.

Seguint amb aquest sistema d’avaluació formem a l’alumne a partir de quatre aspectes:

1. Coherència: la nostra acció formativa es basa en transmetre els coneixements i aprenentatges a través de la coherència en la relació docent – alumne. Sota la premissa d’ensenyar a través de la pràctica, donem la possibilitat d’assistir a una conferència on-line en cadascun dels mòduls en el que l’alumne pot exposar tots els seus dubtes i endinsar-se a posar en pràctica els continguts de la formació.

2. Satisfacció: amb les ganes de transmetre coneixement, el nostre pla d’avaluació recull la satisfacció dels usuaris a l’hora de realitzar les tasques pràctiques, transportant la teoria a les situacions reals i viscudes a l’aula actualment. D’aquesta manera, l’alumne s’endú un dossier d’activitats plantejades per abordar a l’aula.

3. Aprenentatge: el nostre pla d’avaluació mesura el grau d’aprenentatge assolit pels participants i, alhora, permet a l’alumne seguir aprenent mentre realitza les tasques avaluatives. Es donen evidències que mostren l’evolució i l’aprenentatge.

4. Transferència: tot el pla d’avaluació està focalitzat en transferir i aplicar les tasques realitzades durant el curs a l’aula.

D’aquesta manera i, sota el pla i metodologia d’avaluació, el curs consta de:

  • Tres activitats pràctiques per a cada mòdul formatiu.
  • Una activitat autoavaluativa per a cada mòdul formatiu.

I, al finalizar la formació:

  • Realització d’un qüestionari final de curs.

Totes les activitats es lliuraran mitjançant un arxiu PDF a la plataforma virtual que utilitzem per impartir la tasca docent.
Al final de cada tasca el professorat valorarà el treball de l’alumnat, donant directrius i orientacions adequades i, donarà una qualificació final (excel·lent, bé, regular, insuficient) del treball desenvolupat.
Juntament amb aquesta qualificació, el docent proporcionarà feedback a l’alumnat per tal de guiar, orientar i potenciar el procés d’aprenentatge de l’alumnat del curs segons les seves necessitats individuals.